Projekt cezhraničnej spolupráce

Medzinárodné Partnerstvo
Mládežníckeho športu

Slovensko - Nórsko - Ukrajina

Naša vízia

Téma projektu bola pre nás od začiatku jasná. Už dlhodobo je našou víziou priblížiť krásu vodáckych športov a šport ako taký mládeži. Šport na každej úrovni predstavuje určitý pozitívny dopad, ale predovšetkým u mládeže a študentov predstavuje spôsob spoločenského a osobnostného rozvoja, nástroj sebarealizácie a sebadisciplíny. V neposlednom rade, je to jeden z najčastejších spôsobov masovej interkultúrnej komunikácie. 

Zámer projektu sú aktivity na báze partnerskej spolupráce medzi organizáciami, združeniami, klubmi, verejnými inštitúciami a študentskými a občianskymi iniciatívami východného Slovenska a zakarpatskej Ukrajiny.

Základným prvkom Medzinárodného partnerstva mládežníckeho športu je integrovaná regionálna spolupráca medzi Ukrajinou a Slovenskou republikou v oblasti rozvoja vzdelávania a športu s významným zreteľom na hodnoty kultúrneho a prírodného dedičstva a ich ochrany. 

Čo sa nám podarilo, Aká bola naša vízia

Informácie o projekte


Zámerom projektu je rozvoj mládežníckych a študentských športových aktivít v medzinárodnom kontexte ako veľmi významného prvku rozvoja osobnosti a participácie mladých ľudí. Jeho ambíciou je učiť mladých ľudí, vstupujúcich do života, identifikovať, posúvať a prekonávať vlastné, osobné, ale aj reálne a všadeprítomné bariéry a hranice. Prostredníctvom spolupráce s našimi partnermi chceme dosiahnuť okrem iného:

Rozvoj a popularizáciu študentských a mládežníckych športov

  • Usporiadanie Medzinárodného dňa otvoreného športu v Košiciach


Podporu participácie študentov na cezhraničných spoločenských aktivitách a vlastnom rozvoji

  • Rozvoj tréningového zázemia - Výcvikové centrum vodných športov Domaša a Výcvikové centrum zimných športov Krasyia
  • Usporiadanie pilotných cezhraničných tréningových kempov pre podporu mladých športovcov z Ukrajiny (Krasyia) a Slovenska (Domaša,)

Podporu medzinárodnej spolupráce organizácií v mládežníckom a študentskom športe

  • Realizácia vzájomných cezhraničných stretnutí (s účasťou nórskych expertov)
  • Podpora a rozvoj kapacít organizácií mládežníckeho športu (s účasťou nórskych
  • expertov) formou odborných tréningov/školení
  • Vytvorenie efektívnych cezhraničných nástrojov komunikácie a výmeny expertíz
  • Odborné inštruktážne videá pre športovú mládež a študentov
  • Virtuálny sprievodca vodáckych a zimných športových centier

Celkové výdavky projektu: 422 857 Eur
Projektový grant: 359 428 Eur
Spolufinancovanie: 63 428, 505 Eur

projekt je spolufinancovaný programom SK 08 Cezhraničná spolupráca

Ďakujeme za podporu Mestu Košice a Slovenskému zväzu jachtingu.

Viac o našich partneroch »

Projekt Medzinárodné Partnerstvo Mládežníckeho športu je financovaný z grantu Nórskeho kráľovstva prostredníctvom Nórskeho finančného mechanizmu
a spolufinancovaný zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Vznikol aj vďaka podpore týchto partnerov:

Podporované z grantu Nórskeho kráľovstva prostredníctvom Nórskeho finančného mechanizmu.
www.norwaygrants.sk