Jachtklub Akademik Technická univerzita Košice

JK ATU KE

Údaje pre zmluvný vzťah

Názov spoločnosti – organizácie:
Jachtklub Akademik Technická univerzita Košice

Právna forma:
Občianske združenie

Adresa – sídlo:
Watsonova 4 A, 040 01 Košice
IČO: 51285193
DIČ: 2120768232

Zapísaná v: Stanovy registrácia vykonaná na MV SR dňa 9.3.2018, číslo spisu VVS/1-900/90-529 38

Štatutárny zástupca: Ing. Lopuchovský Pavol, predseda výkonného výboru JK ATU KE

Banka:
Slovenská sporiteľňa
č. bežného účtu: SK8809000000005144832829
č. dotačného účtu: SK9409000000005144833012

Ďakujeme za podporu Mestu Košice a Slovenskému zväzu jachtingu.

Viac o našich partneroch »

Projekt Medzinárodné Partnerstvo Mládežníckeho športu je financovaný z grantu Nórskeho kráľovstva prostredníctvom Nórskeho finančného mechanizmu
a spolufinancovaný zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Vznikol aj vďaka podpore týchto partnerov:

Podporované z grantu Nórskeho kráľovstva prostredníctvom Nórskeho finančného mechanizmu.
www.norwaygrants.sk