1-2
JÚN´19

Ľadoví muži (2019)

Číslo TK: 30

ROZPIS PRETEKOV V JACHTINGU

Názov pretekov: Ľadoví muži
Číslo TK: 301
Dátum a miesto: 1. - 2.6.2019 (náhradný termín) Surfclub Domaša – Holčíkovce
Usporiadateľ: AKADEMIK TU KOŠICE
Riaditeľ: Ján Jaš
Hlavný rozhodca: Stanislav Fábry
Rozhodcovia: Viera Lopuchovská, Iveta Beránková, Gabriela Čarná
Triedy a koeficienty: RAC – 2, BIC – 2, BTP – 2
Divízie: RAC – celkové poradie, dorastenci, žiaci;

BIC – celkové poradie, A17, U17, U15; BTP – celk. poradie, U19, A19
Pravidlá: Preteky sa budú riadiť pravidlami, tak ako sú definované v Pretekových pravidlách jachtingu.

Účasť: Preteky sú otvorené pre lodné triedy Raceboard, BIC Techno 293, BIC
Techno Plus. Pretekári sa môžu prihlásiť vyplnením tlačiva prihlášky
SZJ a zaplatením štartovného:
dospelí 10,- €, mládež nad 15 rokov 5,- €, mládež do 15 rokov
zdarma

Počet rozjázd: Preteky sú vypísané na 5 rozjázd
Časový program: Sobota 1.6. 09:00 – 10:30 – registrácia
11:00 – otvorenie pretekov
12:00 – plánovaný čas znamenia výzvy prvej rozjazdy
štarty ďalších rozjázd podľa pokynov RK
Nedeľa 2.6. 10:00 - najskôr možný čas znamenia výzvy;
15:00 - posledný možný čas znamenia výzvy
Vyhlásenie výsledkov: 2 hod po poslednej
rozjazde, resp skončení protestného konania.
V prípade odjazdenia pretekov v sobotu bude v nedeľu jednodňové
lokálne sústredenie.

Plachetné smernice: Doplnkové plachetné smernice budú zverejnené pri začiatku registrácie

na tabuli v lodenici ATU Košice.

Zodpovednosť: Pretekári sa zúčastňujú pretekov jedine na vlastnú zodpovednosť. Pozri
pravidlo 4 PPJ – rozhodnutie pretekať. Usporiadateľ nepreberá žiadnu
zodpovednosť za poškodenie materiálu, osobné zranenie alebo smrť,
ktorá by sa stala v súvislosti, pred, v priebehu alebo po pretekoch.

Ján Jaš 
riaditeľ pretekov

Stanislav Fábry
hlavný rozhodca

Ďakujeme za podporu Mestu Košice a Slovenskému zväzu jachtingu.

Viac o našich partneroch »

Projekt Medzinárodné Partnerstvo Mládežníckeho športu je financovaný z grantu Nórskeho kráľovstva prostredníctvom Nórskeho finančného mechanizmu
a spolufinancovaný zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Vznikol aj vďaka podpore týchto partnerov:

Podporované z grantu Nórskeho kráľovstva prostredníctvom Nórskeho finančného mechanizmu.
www.norwaygrants.sk